بخش های تخصصی

مجموعه دارای بخشهای تخصصی زیر میباشد:


                    - داخلی دامهای بزرگ                    - جراحی


                    - مامایی


                    -
بیماریهای طیور


                    -
رادیولوژی
و سونوگرافی


                    - آزمایشگاه
تخصصی مرکز تشخیص           - بخش مستقل کالبدگشایی