اهداف

اهداف و رسالتهای مجموعه :

  • در راستای اهداف آموزشی، تربیت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی دامپزشکی در
         
         رشته های داخلی دام های بزرگ، جراحی ، مامایی، طیور  و ... از مهمترین برنامه های

          مجموعه است.

  • اجرای پایان نامه های دوره های تخصصی و عمومی و از طرفی پایان نامه های ارجاع شده
          از سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و اجرای طرح های پژوهشی از اهداف مهم دیگر

          درمانگاه می باشد.
  • ارائه خدمات درمانگاهی تخصصی با کیفیت بالا و کمترین هزینه، در زمینه حیوانات مزرعه و
          دام های بزرگ و طیور صنعتی از سایر رسالت های مهم مجموعه است.