ریاست

رئیس کلینیک دامهای بزرگ

دکتر سید سعید عظمایی

متخصص بیماری های داخلی دامهای بزرگ

مرتبه: استادیار پایه ۱۲

روزمه (CV) و تارنما