ریاست

سرپرست کلینیک دامهای بزرگ

دکتر سید سعید عظمایی

متخصص بیماری های داخلی دامهای بزرگ

مرتبه: استادیار پایه ۱۰

روزمه (CV) و تارنما