بخش داخلی

بخش داخلی دام های بزرگ:

پس از انجام تشریفات پذیرش، کار برای انجام امور درمانی به بخش داخلی ارجاع میگردد.

کلیه معاینات روتین و تخصصی در این بخش صورت میگیرد.

در صورت نیاز برای بررسیهای بیشتر از سایر بخشها هم کمک گرفته می شود.


اعم کارها شامل:

            انجام معاینات

            واکسیناسیون

            ارجاع به بخشهای جراحی، رادیولوژی

            ارسال نمونه به آزمایشگاهها

            گزارش به پذیرش