مراحل پذیرش

  • ورود مراجعین یا ارجاع از طرف همکاران

 

  • تشکیل پرونده یا پرونده یابی

 

  •      - درخصوص دام های بزرگ ارجاع به بخش داخلی و معاینه

 

  •      - در خصوص مرغداری های صنعتی و بومی ارجاع به بخش بیمارهای طیور

 

  • پیگیری مراحل ویزیت و درمان

 

  • ارائه خدمات مشاوره ای و عقد قرارداد خدمات ادواری

 

  • در صورت لزوم ارجاع به سایر بخش ها

 

  • ترخیص