اهداف و شرح خدمات

مشتری مداری

سرعت در انجام کار

کسب رضایت مشتری

اخذ انتقادات و پیشنهادات

مدیریت پذیرش

طبقه بندی کردن کلیه پرونده ها

تخصیص شماره در دو دفتر

بر اساس حروف الفبایی و آخرین مورد پذیرش

پیگیری مراحل ویزیت و درمان

تماس تلفنی با پرونده های قدیمی

پیگیری وضعیت درمان

معرفی خدمات جدید

ارائه خدمات مشاوره ای