تجهیزات و امکانات بخش

در حال حاضر بخش داخلی دامهای بزرگ دارای تجهیزات تخصصی به شرح ذیل می باشد:

۱- دستگاه اندوسکوپی

۲- دستگاه سونوگرافی داپلر

۳- دستگاه الکتروکاردیوگراف

۴- دستگاه آرتروسکوپی

۵- دستگاه تونومتر

۶- دستگاه افتالموسکوپ