اعضای بخش داخلی دام های بزرگاعضائ هیات علمی بخش داخلی دامهای بزرگ به شرح زیر میباشند:

۱- دکتر محمدقلی نادعلیان (استاد تمام بخش داخلی)

۲- دکتر مهدی سخا (دانشیار بخش داخلی)

۳- دکتر سید سعید عظمایی (استادیار بخش داخلی)