اعضای بخش داخلی دام های بزرگ

اعضای بخش داخلی دام های بزرگ:

اعضائ هیات علمی این بخش به شرح زیر میباشند:

‌۱- دکتر محمدقلی نادعلیان (استاد تمام بخش داخلی)

‌۲- دکتر مهدی سخا (دانشیار بخش داخلی)

‌۳- دکتر سید سعید عظمایی (استادیار بش داخلی)