بخش جراحی

بخش جراحی:

کلیه جراحی های تخصصی ارجاعی از بخش داخلی و یا از سایر همکاران

با تکیه بر وجود تجارب اعضائ هیات علمی و دستیاران تخصصی و امکانات

مجهز در این بخش انجام میپذیرد.

در صورت نیاز برای بررسیهای بیشتر از سایر بخشها هم کمک گرفته می شود.

اعم کارها شامل:

            اجرای عملیات بیحسی و بیهوشی لازم

            ارجاع به بخشهای داخلی، رادیولوژی

            ارسال نمونه به آزمایشگاهها

            گزارش به پذیرش یا بخش داخلی