تجهیزات و امکانات بخش

دستگاههای مستقر در داخل بخش جراحی:

•    ست کامل جراحی های بزرگ