اعضای بخش جراحی

اعضای بخش جراحی:

کلیه جراحی های تخصصی زیر نظر و یا توسط اعضائ هیات علمی زیر انجام میپذیرد: