بخش مامایی

بخش مامایی دام های بزرگ:

کلیه زایمان های طبیعی و معاینات مامایی تخصصی ارجاعی از بخش داخلی

و یا از بیرون با تکیه بر وجود تجارب اعضائ هیات علمی و دستیاران تخصصی

و امکانات مجهز در این بخش انجام میپذیرد.

در صورت نیاز برای بررسیهای بیشتر از سایر بخشها هم کمک گرفته می شود.

اعم کارها شامل:

            اجرای کلیه عملیات تشخیصی مامایی و فحلی


            اجرای عملیات تلقیح مصنوعی و باروری


            ارجاع به بخشهای داخلی، رادیولوژی و یا جراحی


            ویزیت دامداری ها


            ارسال نمونه به آزمایشگاهها


            گزارش به پذیرش یا بخش داخلی