بخش بیماریهای طیور

بخش بیماریهای طیور:

پس از انجام تشریفات پذیرش، کار انواع مرغداری های صنعتی و بومی و سایر ماکیان اعم

از بلدرچین، بوقلمون، شترمرغ برای انجام امور درمانی به این بخش ارجاع میگردند.

کلیه معاینات روتین و تخصصی در این بخش صورت میگیرد.

در صورت نیاز برای بررسیهای بیشتر از سایر بخشها هم کمک گرفته می شود.


اعم کارها شامل:

               انجام معاینات در درمانگاه

               ویزیت در محل مرغداری

            واکسیناسیون

            ارجاع به بخشهای جراحی، رادیولوژی

            ارسال نمونه به آزمایشگاهها


            گزارش به پذیرش