بخش رادیولوژی و سونوگرافی

بخش رادیولوژی و سونوگرافی:

این بخش  از مجهز ترین بخش ها در سطح دانشگاهی در ایران است با بهره گیری از اساتید

مجرب ارائه خدمات ارزنده آموزشی و خدماتی و پژوهشی را مینماید.


اعم فعالیتهای بخش شامل:

          - رادیوگرافی

          - سونوگرافی