تجهیزات و امکانات بخش

دستگاه  های مستقر در بخش رادیولوژی و سونوگرافی:

•    دستگاه سونوگرافی

•    دستگاه رادیولوژی

•    دستگاه ظهور و ثبوت رادیوگرافی