اعضای بخش رادیولوژی و سونوگرافی

اعضای بخش رادیولوژی و سونوگرافی:

 اعضائ هیات علمی این بخش به شرح زیر میباشند: