آزمایشگاه تخصصی مرکز تشخیص

 

 

آزمایشگاه تخصصی مرکز تشخیص:

قسمت عمده ای از فعالیتهای آزمایشگاهی درمانگاه مربوط به پذیرش نمونه های بالینی
ارجاعی در آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.


روشهای تشخیصی پیشرفته آزمایشگاهی مانند ELISA, PCR و ... در این مجموعه وجود دارد.


زیر مجموعه های آزمایشگاهی درمانگاه شامل:


- آزمایشگاه باکتریولوژی (باکتری شناسی)


- آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی (آسیب شناسی بالینی)


- آزمایشگاه پاتولوژی (آسیب شناسی)


- آزمایشگاه مایکولوژی (قارچ شناسی)- آزمایشگاه مولکولاربیولوژی (زیست شناسی مولکولی و PCR )


- آزمایشگاه پارازیتولوژی (انگل شناسی)
 

آ زما یش های بیوشیما ئی و هورمونی خون:

۱- کلسیم - Ca

2- فسفر- P

3- منگنز- Mg

4- قند خون - FBS

5- سد یم - Na

6- اوره

۷- توتا ل پروتئین

۸ - آ لبومین

۹- گلوبولین

۱۰- فیبرینوژن

۱۱- کلسترول

۱۲- آ لکا لا ین فسفا تا ز - ALP

13- اسید یته - pH

14- سولفیت (So3)

15- (GOT) ( OT) , (AST)

16- (GPT) (PT) , (ALT)

17- کراتینین

۱۸- کراتینین کیناز ( CK )

۱۹- کراتینین فسفو کیناز ( CPK )

۲۰ - BUN

21- اسید اوریک

۲۲- تری گلیسرید

۲۳- پتاسیم ( K )

۲۴- بیلیروبین

۲۵- آهن ( Fe )

۲۶- مس ( Cu )

۲۷- روی ( Zn )

28 -LDH

29 - Amonia

30- آمیلاز

۳۱- کلراید ( Cl )

۳۲- ( GGT )

۳۳- قند خون ( FBS )

۳۴- لیپاز (Lipase)

35- T

۳ 36- T 4

37- TSH

38- ا ستروژن

۳۹- پروژسترون

40- هموگلوبینHb

41- PCV

42- CBC