بخش مستقل کالبدگشایی

بخش مستقل کالبدگشایی:


این بخش یکی از زیر مجموعه های گروه علوم پایه دانشکده می باشد.

همانند سایر دانشکده های دامپزشکی در ایران تربیت دانشجویان

دکترای عمومی و تخصصی در دروس کالبدگشایی، ناحیه شناسی،

استخوان شناسی، عضله شناسی، آناتومی دستگاهی و ... در این

بخش انجام می پذیرد. بخش دارای موزه فرمالیه و استخوان شناسی

نیز می باشد.