تجهیزات و امکانات بخش

آ زما یش ها ی سرمی مربوط به خون در دا مهای بزرگ: 

۱- لکو ز – BLV

۲- تورم مخا ط بینی – IBR

۳- ا سها ل ویروسی – BVD

۴- جستجوی پستی ویروس ها - BVD Ag

۵- نئوسپورا - NEOS

۶- یون – PARA/TB

۷- کلاً میدیا – CLAME

۸- لپتوسپیروز- LEPTO

۹- سا لمونلا – SALMO

۱۰- زبا ن آ بی –BLUETONGUE