تجهیزات و امکانات بخش

دستگاه های مستقر در آزمایشگاههای تخصصی مرکز تشخیص:

-  روشهای تشخیصی سرم شناختی ELISA


-  روشهای تشخیصی پیشرفته مولکولهایی زیستی 
PCR

-  و ...