اعضای آزمایشگاه و مرکز تشخیص

اعضای هیئت علمی آزمایشگاه و مرکز تشخیص:

کلیه آزمایشات تخصصی زیر نظر و یا توسط اعضائ هیات علمی زیر انجام میپذیرد: