تجهیزات و امکانات بخش

دستگاه ها و امکانات مستقر در سالن کالبدگشایی: